ЋирилицаЛатиница КонтактЈавне набавке

Информације:

 

--о архивским фондовима и збиркама (попис фондова и збирки) 

--о истраживању и коришћењу архивске грађе, библиотечког материјала, микрофилмова и дигиталних медија (читаоница и библиотека)

--о начину на који можете добити уверење, оверену фотокопију или препис документа који Вам је потребан за остварење Ваших права и обавеза (поступак за добијање оверене фотокопије или преписа документа и издавање уверења)

--о бројним програмима и пројектним активностима Историјског архива Пожаревац упознаћемо Вас у одељцима: Вести, Пројекти Историјског архива Пожаревац, Дан отворених врата Архива, Изложбе, Издавачка делатност, али пружићемо Вам и информације о Гостујућим изложбама, Виртуелним изложбама, насловима публикација у припреми, конференцијама, семинарима, конгресима, предавањима, организованим колективним посетама Архиву.....

 

 

КАТАЛОГ ИЗAДЊА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ 2004-2017

katalog, arhiv pozarevac

ПРОЈЕКТИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ

PROJEKTI

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА АРХИВА

otvorena vrata arhiva

ТУРИСТИЧКИ ФЛАЈЕРИ

FLAJER

РИЗНИЦА

riznica

ДОКУМЕНТАРНЕ ЕМИСИЈЕ „ТРАГОМ ПОЖАРЕВАЧКЕ МАЛЕ“

tragom pozarevacke male

РЕКЛАМНО-ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИЈАЛ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ

reklamn materijal, arhiv pozarevac

Линкови

 

ica, arhiv, pozarevac

icarus, arhiv, pozarevac

grad, pozarevac, arhiv

ministarstvo, kulture

arhiv, srbije, pozarevac

Рад са корисницима

 

ПИСАРНИЦА


Историјски архив Пожаревац помоћи ће Вам издавањем уверења, оверених фотокопија или преписа докумената који се чувају у депоу архива, а који су Вам потребни ради регулисања Ваших права и обавеза.

Радно време са странкама: радним даном од 09.00 до 13:00 часова.


Коришћење архивске грађе ради регулисања социјалних, породичних, имовинско-правних и других питања за потребе државних органа и за остваривање права грађана и правних лица врши се преко Писарнице.


Захтев за издавање овереног преписа или копије подноси се на прописаном обрасцу уз навођење сврхе за коју је потребна тражена исправа, као и података потребних за проналажење оригинала. Обрасце можете преузети на овој страници, у одељку Форме захтева. Рок за решавање захтева је до месец дана од дана пријема захтева.

Попуњен образац донети лично у писарницу Архива (др Воје Дулића 10), послати поштом (Историјски архив Пожаревац, др Воје Дулића 10, 12000 Пожаревац) или на info@arhivpozarevac.org.rs


За детаљнија обавештења обратите се писарници Архива:
Наташа Милошевић Дулић, архивист
Email: natasamilosevicdulic@arhivpozarevac.org.rs
Тел/факс: 012 223 082

 

ПОСТУПАК ЗА ДОБИЈАЊЕ ОВЕРЕНЕ ФОТОКОПИЈЕ ИЛИ ПРЕПИСА ДОКУМЕНТА

 

Захтев за добијање оверене фотокопије или преписа документа можете поднети сваког радног дана од 9 до 13 часова у писарници (пријемној канцеларији) Архива или га послати поштом. Одговор ћете добити у року од 30 дана.

Пре подношења захтева препоручујемо да нам се лично обратите ради информације о архивској грађи коју чувамо а која би могла да буде одговор на Ваш захтев.

Уколико се утврди да се тражени фонд налази у нашем Архиву, у захтеву се потрудите да наведете све или што је могуће више тражених података, јер ће се на тај начин скратити време тражења и повећати вероватноћа да ће документ бити пронађен. Подсећамо да је важно за особе женског пола да наведу презиме које су имале у време настанка документа (у време школовања, запослења, полагања стручног испита, и сл.). На промену назива треба да обрате пажњу и правна и физичка лица и да наведу тачан назив у време када је документ настао.

Подносилац захтева за добијање оверене фотокопије или преписа документа сноси одређене трошкове за стручни рад на решавању захтева, према важећем Правилнику о услугама које пружа Историјски архив Пожаревац са ценовником. Ради прецизнијих информација молимо Вас да се обратите пријемној канцеларији Архива.

По завршеном проналажењу тражених докумената, а по извршеној Вашој уплати, позитиван или негативан одговор можете добити на кућну адресу или га можете лично подићи.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Архив издаје оверене преписе или копије само из оне архивске грађе чије оригинале чува. Овером преписа или копије потврђује се истоветност са оригиналним документом, али не и истинитост података у документу. Корисник архивске грађе лично је одговоран у случају повреде одредаба Закона о ауторском праву.
Архив може за потребе корисника да копира, микрофилмује, скенира и на други начин репродукује архивску грађу, на основу захтева поднетог дежурном раднику у писарници, читаоници или поштом. Архив наплаћује своје услуге према Правилнику о услугама које врши Историјски архив Пожаревац са ценовником.


Контакт лице: Наташа Милошевић Дулић, архивист
Email: natasamilosevicdulic@arhivpozarevac.org.rs
Тел/факс: 012 223 082


ОДЕЉЕЊЕ ЗАШТИТЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА ВАН АРХИВА


Одељење заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива (спољна служба) обавља послове превентивне (претходне) заштите архивске грађе као културног добра (чл.24. Закона) и регистратурског (документарног) материјала као добра које ужива претходну заштиту (чл.27. ст. 2. Закона) код регистратура – правних субјеката као стваралаца или ималаца, као и код појединаца – сопственика архивске грађе као културног добра, без обзира на време и место настанка.

Делокруг рада Одељења је утврђен Статутом и Правилником о унутрашњој организацији Историјског архива Пожаревац, а на основу чл. 65, 72. и 76. Закона о културним добрима (Сл.гласник РС, бр. 71/94). У делокруг рада Одељења, сходно Закону и Номенклатури послова у архивима Србије, спадају стручни послови заштите: евидентирање регистратура, преглед архивске грађе и регистратурског материјала у регистратурама и пружање стручне помоћи регистратурама, на њихов захтев, послови у вези Листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања, излучивања безвредног регистратурског материјала, припреме за преузимање и преузимање архивске грађе, посебни видови заштите архивске грађе и регистратурског материјала у регистратурама, заштита архивске грађе у приватном власништву, откупи, поклони, завештања, као и остали послови на заштити архивалија ван архива, односно у поступку њиховог настајања.

Одељење заштите архивске грађе ван архива обавља стручне послове заштите ове врсте покретног културног добра на територији Браничевског управног округа, а на основу Решења о утврђивању територије архива (Сл.гласник РС, бр.7/96).

У службеним евиденција Одељења се налазе подаци о преко 1000 регистратура на подручју Браничевског округа, од чега Одељење стручне послове заштите обавља у 800 активних регистратура.

Правна и физичка лица, као сви други заинтересовани, могу се обратити за стручну помоћ у погледу превентивне заштите архивске грађе и регистратурског материјала на телефон Историјског архива Пожаревац, 012/223-082, или путем електронске поште на службену адресу Одељења заштите архивске грађе ван архива-jasminazivkovic@arhivpozarevac.org.rs.

Контакт лице: Јасмина Живковић, мср, архивски саветник
Email: jasminazivkovic@arhivpozarevac.org.rs
Тел/факс: 012 223 082

 

 

ПРЕВЕНТИВНА ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ


1. Законски и подзаконски прописи
2. Образац Архивске књиге
3. Орјентациона Листа категорија регистратурског материјала
4. Захтев за преузимање архивске грађе у Архив
5.Захтев за излучивање и уништење безвредног регистратурског материјала
6. Школа архивистике
      - Правосудне регистратуре
      - Образовне регистратуре 
      - Регистратуре у култури 
      - Регистратуре у стечају 
      - Регистратуре локалне самоуправе  

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ


Уколико желите да истражујете архивску грађу из фондова и збирки Историјског архива Пожаревац, обратите се нашем Центру за информације где ћете добити информације о фондовима и збиркама које Архив поседује и чува, где ћете поднети захтев за истраживање са обавезним навођењем теме истраживања, сврхе и обавезом да по завршеном истраживању доставите један примерак Вашег рада.

Центар за информације, у складу са својим могућностима, пружиће Вам податке о садржини грађе и количини (сумарни и аналитички инвентари), одређеним насловима из библиотеке Архива, и помоћи да у што краћем временском року, дођете до фотокопираних или скенираних докумената.

По Вашем захтеву, Историјски архив Пожаревац прикупља податке о историјату установа и привредних субјеката на територији Браничевског управног округа који су потребни за писање монографија или израду тематских изложби.

Контакт лице: Мирјана Степановић, архивист
Email: mirjanastepanovic@arhivpozarevac.org.rs
Тел/факс: 012 223 082


АРХИВСКА БИБЛИОТЕКА


Формулар за истраживаче

stara i retka knjiga Фонд старе и ретке књиге

katalog izdanja Каталог издања Историјског архива Пожаревац 2004-2017

Монографске публикације

Периодика

Медијатека

О условима и начину коришћења библиотеке, микрофилмова, дигиталних медија, архивске грађе, можете контактирати лице:


Мирјана Степановић, архивист
Email: mirjanastepanovic@arhivpozarevac.org.rs
Тел/факс: 012 223 082


ЧИТАОНИЦА


Ко може да истражује?

Архивску грађу може истраживати сваки држављанин Србије под условима утврђеним Правилником о коришћењу архивске грађе у Историјском архиву Пожаревац. По Закону о културним добрима страни држављани тек по добијању дозволе од Министарства за културу и медије РС могу добити информације о грађи која је предмет њиховог интересовања.

Историјски архив Пожаревац, услед скученог простора у управној згради (у улици др Воје Дулића бр.10), нема опремљену читаоницу где бисте имали потпуну изолацију приликом Вашег истраживања, али помоћи ће Вам да у што је могуће краћем временском року дођете до одговарајућих података, сваког радног дана од 9 до 13 часова. Омогућићемо Вам копирање и скенирање жељених докумената, а вредност извршених услуга предвиђена је Правилником о услугама које врши Историјски архив Пожаревац са ценовником.

За истраживање је доступна сва сређена архивска грађа. Није доступна: несређена, оболела архивска грађа, фондови који су на ревизији или је у току њихова припрема за микрофилмовање, као и грађа чије је коришћење ограничио стваралац или правни наследник приликом предаје грађе у Архив.

Уколико истражујете архивску грађу ради писања стручног рада или књиге, обавезни сте да Архиву доставите примерак.

Архивска грађа је културно добро и њена заштита је регулисана Законом о културним добрима и бројним подзаконским актима. Представља историјски извор првог реда и ни на који начин се не сме оштетити, отуђити или уништити. Правилником о коришћењу архивске грађе предвиђен је начин на који можете руковати осетљивом архивском грађом и забрањена је свака злоупотреба или намерно оштећење докумената. Такви поступци су кажњиви по наведеном Закону о културним добрима, Архив може забранити даље истраживање, а сваки покушај крађе докумената подлеже санкцијама Кривичног закона.

Надамо се да ћете Ваше истраживање успешно употпунити архивском грађом из наших фондова и збирки.


Формулар за истраживаче

Контакт лице: Мирјана Степановић, архивист
Email: mirjanastepanovic@arhivpozarevac.org.rs
Тел/факс: 012 223 082

 

 


 

ПОПИС АРХИВСКИХ
ФОНДОВА И ЗБИРКИ

 

ПРЕГЛЕД АРХИВСКИХ ФОНДОВА И ЗБИРКИ

A. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА,

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

дигме1. УПРАВА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

     1.1. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДО 1918.

     1.2. АРХИВСКИ ФОНДОВИ 1918–1944.

     1.3. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1944.

дигме2. ПРАВОСУЂЕ

     2.1. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДО 1944.

     2.2.АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1945.

дигме3. ВОЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ

     3.1. ВОЈНО-УПРАВНИ ОРГАНИ

дигме4. ПРОСВЕТНЕ И КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ

     4.1. ПРОСВЕТНЕ УСТАНОВЕ

     4.2. КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ

дигме5. СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

     5.1. СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ

     5.2. ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

дигме6. ПРИВРЕДА И БАНКАРСТВО

     6.1. ПЕРИОД КАПИТАЛИЗМА

     6.2. ПЕРИОД СОЦИЈАЛИЗМА

дигме7. ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА

     7.1. ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

     7.2. СТАЛЕШКА УДРУЖЕЊА

     7.3. ХУМАНИТАРНА ДРУШТВА

     7.4. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДРУШТВА

     7.5. СПОРТСКА ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА

дигме8. ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ

дигмеБ. ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ АРХИВСКИ ФОНДОВИ

      1. ЛИЧНИ АРХИВСКИ ФОНДОВИ

дигме

         Ц. ЗБИРКЕ

       ЦРКВЕНЕ МАТИЧНЕ КЊИГЕ