ПОПИС ФОНДОВА

 

6.2. ПЕРИОД СОЦИЈАЛИЗМА

6.2.1. ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА

   245. Срески савези земљорадничких задруга

   246. Велико Градиште

1945-1955

   247. Кучево

1946-1955

   248. Пожаревац

1945-1962

   249. Петровац

1950-1955

   250. Среске занатске коморе

   251. Среско пољопривредно шумарска комора Пожаревац

1945-1952

   252. Среска привредна комора Пожаревац

1962-1975

   253. Среска занатско - комунална комора Пожаревац

1950-1962

   254. Среска занатска комора Пожаревац

1950-1956

   255. Среска занатска комора Жагубица

1950-1955

   256. Угоститељско трговинска комора Пожаревац

1961-1962

   257. Угоститељска комора Пожаревац

1952-1961

   258. Среска занатска комора Кучево

1950-1959

   259. Среска занатска комора Пожаревац

1951-1962

   260. Среска трговинска комора за срезове

1954-1955

           млавски и хомољски - Петровац

   261. Среска трговинска угоститељска комора за срезове

1954-1955

           млавски и хомољски - Петровац

6.2.2. ПРИВРЕДНА ПРЕДУЗЕЋА

6.2.2.1. ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО

   262. Електроиндустријски комбинат Рам

1950-1954

   263. Грађевинко индустријски комбинат “Стиг” Пожаревац

   264. Хидрограђевинско предузеће “Сава” - градилиште

1948-1951

           Пожаревац

   265. “Елграп” Костолац

   266. Среска циглана Баре

1948-1951

   267. Комунално предузеће “Напредак” Велико Градиште

   268. Пројектантски биро “Нови облик” Велико Градиште

   269. Управа градилишта Бор – Костолац, предузеће

1947-1948

           за електрификацију истока Београд

   270. Предузеће за експлоатацију угља и производњу

1953-1970

           грађевинског материјала “7. Јули” Велико Лаоле

   271. Месно привредно предузеће “Хомоље” Жагубица

1950-1954

   272. Водопривредно предузеће “Млава – Пек” Пожаревац

   273. Предузеће месног народног одбора Велико Градиште

1947-1951

   274. Предузеће за промет индустријском робом “Дунав”

           В.Градиште

   275. Месно привредно предузеће “Трудбеник” Мајданпек

1950-1953

   276. Самоуправна интересна заједница подунавског

1977-1986

           региона за геолошка истраживања Жагубица

   277. Фабрика “Лепенка” Велико Градиште

1962-1983

   278. Друштвено предузеће “Уради сам” Пожаревац

6.2.2.2. ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО

   279. Дрвноиндустријски комбинат “Будућност” Пожаревац

        -1966

   280. Шумско предузеће “Северни Кучај” Кучај

   281. Шумскоиндустријски комбинат “Слободан Јовић”

1949-1960

           Кучево

   282. Сточарско-живинарски пословни савез Пожаревац

1956-1960

   283. Предузеће за промет и прераду пољопривредних

1953-1954

           производа “Задругар” Велико Градиште

   284. Предузеће за пољопривредну производњу и прераду

           “Нова пољопривреда” Велико Градиште

   285. Станица за биљну производњу Велико Градиште

   286. Пољопривредна станица Велико Градиште

1956-1957

   287. Установа за унапређење пољопривредне производње

           Велико Градиште

   288. Предузеће за промет и прераду пољопривредних

           производа “Задругар” Пожаревац

   289. Среско пољопривредно добро Брежане

   290. Среско пољопривредно добро Велико Црниће

1950-1951

   291. Пољопривредна станица Пожаревац

1959-1961

   292. Пољопривредна машинска станица Пожаревац

   293. Шумско газдинство Пожаревац

   294. Предузеће за подизање и искоришћавање шума

           “Северни Кучај” Пожаревац

   295. Рибарско-шумско газдинство Пожаревац

   296. Среско шумско газдинство Пожаревац

   297. Среско пољопривредно газдинство “Морава”

           Мало Црниће

   298. Млин “Морава” Жабари

   299. Среско пољопривредно добро Пожаревац

1947-1950

   300. Среско млинско предузеће “Млава” Мало Црниће

1950-1953

   301. Задружно предузеће “Стиг” Пожаревац

6.2.2.3.. ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

   302. Предузеће за производњу, промет и услуге “Прогрес”

           Пожаревац

   303. Синдикат трговачких радника Југославије - Београд,

           месни одбор Пожаревац

   304. Пољопривредно производно и трговинско

1974-1980

           предузеће на велико и мало “Пољостиг” Пожаревац

           Кучево

   305. Трговинско предузеће на велико и мало “Рудар”

           Костолац

   306. “Комерција” Голубац, трговинско предузеће

1973-1978

           производа “Задругар” Велико Градиште

   307. “Полет” Загреб, универзално трговинско,

1971-1976

           угоститељско и посредничко предузеће на велико и

           мало ООУР“Феросервис” Пожаревац

   308. Пољопривредно производно и трговинско предузеће

1972-1975

           на велико и мало “Перистер” ООУР Пожаревац

   309. СОУР са својством правног лица “Тргомакедонка”

           Пожаревац

   310. Трговинско предузеће “Експорт” Шапине

1990-1993

   311. Трговинско предузеће “Гвожђар” Пожаревац

   312. Инвалидско - купопродајно предузеће Србије -

1947-1948

           продајно стовариште Жагубица

   313. Трговинско предузеће на велико и мало

1973-1979

           “Макопоморавље” Пожаревац

   314. Трговинско предузеће на велико и мало

           "Ангропоморавље” Пожаревац

   315. Среско предузеће за промет пољопривредних

           производа “Наше село” Велико Градиште

   316. Среско предузеће за откуп житарица, стоке и сточних

           производа “7. јули” Велико Градиште

   317. Предузеће за откуп пољопривредних производa

           “Браничево” Велико Градиште

   318. Трговачко предузеће “Поморавље” Пожаревац

1973-

   319. Трговинско предузеће “Изградња” Пожаревац

1956-1958

   320. Трговинско предузеће мешовитом робом на

           велико “Ангропромет” Пожаревац

   321. Државно трговачко стовариште за текстил, гвожђе

           и хемијске производе “Пожаревац”

   322. Инвалидско занатско предузеће “Морава” Пожаревац

   323. Трговачко предузеће “Градски магазин” Пожаревац

   324. Народни магазин “Нама” Пожаревац

   325. Трговинско предузеће “Узор” Пожаревац

   326. Предузеће за откуп о промет млека и млечних

1949-1950

           производа “Млекопродукт” Пожаревац

   327. Трговинско предузеће за промет дуванским

           прерађевинама, шибицама и прибором на велико и

           мало “Дуван” Пожаревац

   328. Трговинско предузеће “15. Октобар” Пожаревац

   329. Државно трговачко стовариште “Црни врх”

1946-1947

           Пожаревац

   330. “Пожаревац” државно трговачко стовариште у

1946-1947

           Пожаревцу

   331. Трговачки магазин “Напред” Пожаревац

   332. Трговинско предузеће “Корзо” Пожаревац

   333. Државни срески магазин “Стиг” Пожаревац

1946-1947

   334. Пожаревачко трговачко акционарско друштво

           "Oномаг” Пожаревац

   335. Предузеће “Млеко и хлеб” Пожаревац

1948-1950

   336. Среско семенско предузеће Пожаревац

1948-1955

   337. “Повртар” предузеће за откуп и промет поврћем

1949-1955

           Пожаревац

   338. Самостална трговинска радња “Деликатес”

           Пожаревац

   339. “Масноћа” предузеће за промет и откуп свиња

1949-1950

           Пожаревац

   340. “Сточар” предузеће за промет и откуп крупном и

1949-1951

           ситном стоком Пожаревац

   341. Дирекција државног житног фонда, филијала

           Београд - база Пожаревац

   342. Предузеће за промет житарицама “Житопромет”

1947-1950

           Пожаревац

   343. “Пољопривредник” експорт – импорт Пожаревац

1950-1958

   344. Градско предузеће за исхрану “Исхрана” Пожаревац

   345. Среско откупно предузеће “Победа” Пожаревац

1948-1949

   346. Предузеће за промет пољопривредним производима,

           угоститељство и исхрану “Дунав” Велико Градиште

   347. Градски хотел Пожаревац

   348. “Путник” Пожаревац

1951-1953

   349. Самостално угоститељска радња “Авала” Пожаревац

1954-1955

   350. Предузеће за промет стоком, пољопривредним

           производима, сточном храном и семенском робом на

           велико “Стиг” Пожаревац

6.2.2.4. ОСТАЛО

   351. Управа стамбене заједнице Пожаравац

1954-1957

   352. Стамбена заједница “Нови дом” Велико Градиште

   353. Стамбена заједница “Нови дом” Голубац

1991-1994

   354. Биро за организацију и књиговодствене

1954-1956

           услуге “Књигосервис” Пожаревац

6.2.3. ЗАНАТСТВО

ЗАНАТСКА ПРЕДУЗЕЋА

   355. Грађевинско занатско предузеће “Неимар”

           Пожаревац

   356. Грађевинско занатско монтажно предузеће “Метал”

           Пожаревац

   357. Грађевинско предузеће за високу и ниску градњу

1948-1974

           “Нови рад” Петровац

   358. Грађевинско предузеће “Кучај” Пожаревац

1947-1951

   359. Грађевинско предузеће “Ударник” Кучево

1948-1949

   360. Среско грађевинско предузеће “Градитељ”

1948-1952

           Пожаревац

   361. Среско комбиновано занатско предузеће “Рад”

1949-1952

           Пожаревац

   362. Грађевинско предузеће “Грађевинар” Београд -

           градилиште Нови Костолац

   363. Грађевинско предузеће за високу градњу

1947

           “Вељко Дугошевић” Пожаревац

   364. Грађевинско предузеће за ниску градњу “Пут”

1947

           Пожаревац

   365. Окружно грађевинско предузеће “Ограп” Пожаревац

1946-1947

   366. Градско занатско предузеће Пожаревац

   367. Занатско комунално предузеће “Прогрес” Костолац

1966-1969

   368. Занатско услужно производно и комунално предузеће

1955-1959

           “Јединство” Голубац

   369. Министарство грађевина НРС грађевинско-техничка

1947-1948

           секција Пожаревац

   370. Грађевинска занатска уговорна организација

1983-1988

           удруженог рада “Услуга” Брадарац

   371. ДП “Занат – сервис” Пожаревац

1963-1978

ЗАНАТСКЕ ЗАДРУГЕ

   372. Окружно надзорништво главног задружног савеза

1946-1947

           Србије Пожаревац

   373. Прва женска кројачка прерађивачка задруга

1947-1952

           “8. Март”(СОЈ Пожаревац)

   374. Берберско-фризерска задруга “Први мај”

1948-1965

           Велико Градиште

   375. Опанчарско прерађивачка задруга Пожаревац

1945-1954

   376. Радничко службено набавно продајна задруга

1947-1950

           Пожаревац

   377. Радничко службено набавно потрошачка задруга

           Жагубица

   378. Занатско набавно продајна задруга Жагубица

1951

6.2.4. ЗАДРУГЕ

   379. Земљорадничке задруге

                Општа земљорадничка задруга Мајиловац

1958-1961

                Земљорадничка задруга “Јединство” Кличевац

                Земљорадничка задруга “Јединство” Љубиње

1958-1962

                Земљорадничка задруга Рам

1949-1951

                Рибарска задруга у Дубравици

1946-1950

                Земљорадничка задруга Жагубица

                Фонд за механизацију и инвестициону градњу

1951-1952

                задружне пољопривреде Велико Градиште

                Земљорадничка задруга Касидол

1948-1953

                Земљорадничка задруга “Гај” Шапине

1986-1992

   380. СЕЉАЧКЕ РАДНЕ ЗАДРУГЕ

                “Учитељ Душко” Кисиљево

1950-1955

                “Табор” Точка

1949-1951

                “Херој Вељко Дугошевић” - Божевац

1949-1951

                “Морава” - Драговац

1948

                Кучајна

1950-1952

                “Братство” - Лучица

1949-1953

                “Милоје Милојевић” - Мишљеновац

1949-1953

                “Црвени пролетер” - Набрђе

1949-1953

                “Јединство” - Пољана

1949-1955

                “Божидар Димитријевић Козица” - Петка

1949-1953

                “Брана Стојадиновић - Јанко” - Топоница

1949-1951

                “Стиг” - Смољинац

1949-1950

                “Победа” - Кусиће

1953-1956

                “Црвена звезда” - Пожежено

1949-1953

                “Браничево” - Браничево

1950

                “Напред” - Острво

1950-1955

<< ПОВРАТАК НА УКУПАН ПОПИС ФОНДОВА