ЋирилицаЛатиница КонтактЈавне набавке

Информације:

 

--о архивским фондовима и збиркама (попис фондова и збирки) 

--о истраживању и коришћењу архивске грађе, библиотечког материјала, микрофилмова и дигиталних медија (читаоница и библиотека)

--о начину на који можете добити уверење, оверену фотокопију или препис документа који Вам је потребан за остварење Ваших права и обавеза (поступак за добијање оверене фотокопије или преписа документа и издавање уверења)

--о бројним програмима и пројектним активностима Историјског архива Пожаревац упознаћемо Вас у одељцима: Вести, Пројекти Историјског архива Пожаревац, Дан отворених врата Архива, Изложбе, Издавачка делатност, али пружићемо Вам и информације о Гостујућим изложбама, Виртуелним изложбама, насловима публикација у припреми, конференцијама, семинарима, конгресима, предавањима, организованим колективним посетама Архиву.....

 

 

КАТАЛОГ ИЗAДЊА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ 2004-2017

katalog, arhiv pozarevac

 

ДИГИТАЛИЗОВАНА ИЗДАЊА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ

Digitalizovana izdanja IAP

 

ПРОЈЕКТИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ

PROJEKTI

AВАНТУРА
У АРХИВУ

Baner avantuar u arhivu

 

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА АРХИВА

otvorena vrata arhiva

ТУРИСТИЧКИ ФЛАЈЕРИ

FLAJER

РИЗНИЦА

riznica

ДОКУМЕНТАРНЕ ЕМИСИЈЕ „ТРАГОМ ПОЖАРЕВАЧКЕ МАЛЕ“

tragom pozarevacke male

РЕКЛАМНО-ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИЈАЛ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ

reklamn materijal, arhiv pozarevac

Линкови

 

ica, arhiv, pozarevac

icarus, arhiv, pozarevac

grad, pozarevac, arhiv

ministarstvo, kulture

arhiv, srbije, pozarevac

Рад са корисницима

 

ПИСАРНИЦА


Историјски архив Пожаревац помоћи ће Вам издавањем уверења, оверених фотокопија или преписа докумената који се чувају у депоу архива, а који су Вам потребни ради регулисања Ваших права и обавеза.

Радно време са странкама: радним даном од 09.00 до 13:00 часова.


Коришћење архивске грађе ради регулисања социјалних, породичних, имовинско-правних и других питања за потребе државних органа и за остваривање права грађана и правних лица врши се преко Писарнице.


Захтев за издавање овереног преписа или копије подноси се на прописаном обрасцу уз навођење сврхе за коју је потребна тражена исправа, као и података потребних за проналажење оригинала. Обрасце можете преузети на овој страници, у одељку Форме захтева. Рок за решавање захтева је до месец дана од дана пријема захтева.

Попуњен образац донети лично у писарницу Архива (др Воје Дулића 10), послати поштом (Историјски архив Пожаревац, др Воје Дулића 10, 12000 Пожаревац) или на info@arhivpozarevac.org.rs


За детаљнија обавештења обратите се писарници Архива:
Наташа Милошевић Дулић, архивист
Email: natasamilosevicdulic@arhivpozarevac.org.rs
Тел/факс: 012 523 082

 

ПОСТУПАК ЗА ДОБИЈАЊЕ ОВЕРЕНЕ ФОТОКОПИЈЕ ИЛИ ПРЕПИСА ДОКУМЕНТА, ЗАШТИТA АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА ВАН АРХИВА

 

Захтев за добијање оверене фотокопије или преписа документа можете поднети сваког радног дана од 9 до 13 часова у писарници (пријемној канцеларији) Архива или га послати поштом. Одговор ћете добити у року од 30 дана.

Пре подношења захтева препоручујемо да нам се лично обратите ради информације о архивској грађи коју чувамо а која би могла да буде одговор на Ваш захтев.

Уколико се утврди да се тражени фонд налази у нашем Архиву, у захтеву се потрудите да наведете све или што је могуће више тражених података, јер ће се на тај начин скратити време тражења и повећати вероватноћа да ће документ бити пронађен. Подсећамо да је важно за особе женског пола да наведу презиме које су имале у време настанка документа (у време школовања, запослења, полагања стручног испита, и сл.). На промену назива треба да обрате пажњу и правна и физичка лица и да наведу тачан назив у време када је документ настао.

Подносилац захтева за добијање оверене фотокопије или преписа документа сноси одређене трошкове за стручни рад на решавању захтева, према важећем Правилнику о услугама које пружа Историјски архив Пожаревац са ценовником. Ради прецизнијих информација молимо Вас да се обратите пријемној канцеларији Архива.

По завршеном проналажењу тражених докумената, а по извршеној Вашој уплати, позитиван или негативан одговор можете добити на кућну адресу или га можете лично подићи.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Архив издаје оверене преписе или копије само из оне архивске грађе чије оригинале чува. Овером преписа или копије потврђује се истоветност са оригиналним документом, али не и истинитост података у документу. Корисник архивске грађе лично је одговоран у случају повреде одредаба Закона о ауторском праву.
Архив може за потребе корисника да копира, микрофилмује, скенира и на други начин репродукује архивску грађу, на основу захтева поднетог дежурном раднику у писарници, читаоници или поштом. Архив наплаћује своје услуге према Правилнику о услугама које врши Историјски архив Пожаревац са ценовником.


Контакт лице: Наташа Милошевић Дулић, архивист
Email: natasamilosevicdulic@arhivpozarevac.org.rs
Тел/факс: 012 223 082


ОДЕЉЕЊЕ ЗАШТИТЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА ВАН АРХИВА


Одељење заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива (спољна служба) обавља послове превентивне (претходне) заштите архивске грађе као културног добра (чл.24. Закона) и регистратурског (документарног) материјала као добра које ужива претходну заштиту (чл.27. ст. 2. Закона) код регистратура – правних субјеката као стваралаца или ималаца, као и код појединаца – сопственика архивске грађе као културног добра, без обзира на време и место настанка.

Делокруг рада Одељења је утврђен Статутом и Правилником о унутрашњој организацији Историјског архива Пожаревац, а на основу чл. 65, 72. и 76. Закона о културним добрима (Сл.гласник РС, бр. 71/94). У делокруг рада Одељења, сходно Закону и Номенклатури послова у архивима Србије, спадају стручни послови заштите: евидентирање регистратура, преглед архивске грађе и регистратурског материјала у регистратурама и пружање стручне помоћи регистратурама, на њихов захтев, послови у вези Листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања, излучивања безвредног регистратурског материјала, припреме за преузимање и преузимање архивске грађе, посебни видови заштите архивске грађе и регистратурског материјала у регистратурама, заштита архивске грађе у приватном власништву, откупи, поклони, завештања, као и остали послови на заштити архивалија ван архива, односно у поступку њиховог настајања.

Одељење заштите архивске грађе ван архива обавља стручне послове заштите ове врсте покретног културног добра на територији Браничевског управног округа, а на основу Решења о утврђивању територије архива (Сл.гласник РС, бр.7/96).

У службеним евиденција Одељења се налазе подаци о преко 1000 регистратура на подручју Браничевског округа, од чега Одељење стручне послове заштите обавља у 800 активних регистратура.

Правна и физичка лица, као сви други заинтересовани, могу се обратити за стручну помоћ у погледу превентивне заштите архивске грађе и регистратурског материјала на телефон Историјског архива Пожаревац, 012/223-082, или путем електронске поште на службену адресу Одељења заштите архивске грађе ван архива-jasminazivkovic@arhivpozarevac.org.rs.

Контакт лице: Јасмина Живковић, мср, архивски саветник
Email: jasminazivkovic@arhivpozarevac.org.rs
Тел/факс: 012 523 082

 

 

ПРЕВЕНТИВНА ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ


1. Законски и подзаконски прописи
2. Образац Архивске књиге
3. Орјентациона Листа категорија регистратурског материјала
4. Захтев за преузимање архивске грађе у Архив
5.Захтев за излучивање и уништење безвредног регистратурског материјала
6. Школа архивистике
      - Правосудне регистратуре
      - Образовне регистратуре 
      - Регистратуре у култури 
      - Регистратуре у стечају 
      - Регистратуре локалне самоуправе  

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ


Уколико желите да истражујете архивску грађу из фондова и збирки Историјског архива Пожаревац, обратите се нашем Центру за информације где ћете добити информације о фондовима и збиркама које Архив поседује и чува, где ћете поднети захтев за истраживање са обавезним навођењем теме истраживања, сврхе и обавезом да по завршеном истраживању доставите један примерак Вашег рада.

Центар за информације, у складу са својим могућностима, пружиће Вам податке о садржини грађе и количини (сумарни и аналитички инвентари), одређеним насловима из библиотеке Архива, и помоћи да у што краћем временском року, дођете до фотокопираних или скенираних докумената.

По Вашем захтеву, Историјски архив Пожаревац прикупља податке о историјату установа и привредних субјеката на територији Браничевског управног округа који су потребни за писање монографија или израду тематских изложби.

Контакт лице: Мирјана Степановић, архивист
Email: mirjanastepanovic@arhivpozarevac.org.rs
Тел/факс: 012 523 082


АРХИВСКА БИБЛИОТЕКА

 

Библиотека Историјског архива Пожаревац располаже богатим и разноврсним књижним фондом од око 10.000 библиотечких јединица и заузима значајно место у раду Архива. Спада у ред специјалних библиотека затвореног типа. Оно што чини библиотеку специјалном јесте комплементарност библиотечког фонда у односу на архивску грађу коју Архив поседује.


Књижни фонд библиотеке Историјског архива Пожаревац обухвата: публиковану архивску грађу и информативна средства о архивској грађи, микрофилмотека и дигитални медији, затим дела из опште, националне и завичајне историје, публикације о историјском, друштвено-политичком, привредном, економском, културном развоју Пожаревца, округа, Србије, јубиларна издања, споменице појединих установа и догађаја, монографије, зборнике, посебна издања... 


Значајан део библиотечког фонда чине прописи објављени на подручју Пожаревца, општина Браничевског управног округа и Србије (службени гласници), прогласи, огласи, наредбе управних органа, статути установа, предузећа и организација са подручја Пожаревца, Браничевског округа, као и Републике Србије, пословни и статистички извештаји, адресари и именици, изложбени каталози разних културних институција.


Од серијских публикација заступљени су: часописи, дневни, недељни и месечни листови, службени листови, зборници, годишњаци и радови академија, факултета и института, библиографска издања, летописи, календари и сл.
Основно информативно средство је инвентар монографских публикација и пописи појединих библиотечких целина.
Као културно добро од посебне важности издваја се Фонд старе и ретке књиге 1752-1864.

Историјски архив Пожаревац негује дугогодишњу међуинституционалну сарадњу и размену публикација (за архивску библиотеку) са многим установама културе и науке у Србији и ван ње, чиме се постиже сукцесивно и редовно праћење и набавка (разменом, поклоном и откупом), нових издања, а тиме и увећање књижног фонда Историјског архива Пожаревац.


Библиотечки фонд Историјског архива Пожаревац доступан је корисницима у читаоници Архива, сваког радног дана од 8 до 15.30 часова. 

 

stara i retka knjiga Фонд старе и ретке књиге

katalog izdanja Каталог издања Историјског архива Пожаревац 2004-2017

Монографске публикације

Периодика

Медијатека

О условима и начину коришћења библиотеке, микрофилмова, дигиталних медија, архивске грађе, можете контактирати лице:


Мирјана Степановић, архивист
Email: mirjanastepanovic@arhivpozarevac.org.rs
Тел/факс: 012 523 082


ЧИТАОНИЦА


Радно време са истраживачима/странкама: понедељак-петак од 8:00 до 15:00 часова. 
Рад читаонице регулисан је Правилником о условима, начину и поступку коришћења архивске грађе и библиотечког материјала Историјског архива Пожаревац (број: 434/1 од 30.4.2004.године), док се евиденција посета  води у штампаном и електронском облику. База података пружа статистичке податке о броју истраживача и корисника архивске  грађе и архивске библиотеке, на дневном, месечном и годишњем нивоу,  са основним информацијама о истраживачима/корисницима и  истраживачким темама.


Истраживања се врше у циљу израде дипломских и  мастер радова, докторских дисертација, специјалистичких, стручних и семинарских радова, затим монографија, биографија,  прикупљања историјских података у циљу  обогаћивања изложбених колекција и израде каталога, вршења антропогеографских и генеалошких  истраживања, проучавања урбаних и руралних  утицаја, војне историје, тема из Другог светског рата, казнене политике у Србији у 19. и 20.веку, историје медицине, правосуђа, образовања, културе, привредних токова, радничког и синдикалног покрета, реконструкције и изградње јавних  објеката, споменика културе, као и регулисања имовинско-правних  питања.


За истраживање је доступна сва сређена архивска грађа. Није доступна несређена и оболела архивска грађа, архивски фондови који су у поступку ревизије или у току припреме за микрофилмовање и дигитализовање, као и грађа чије је коришћење ограничио стваралац или правни наследник приликом предаје грађе у Архив.
Посетиоци читаонице претражују архивске фондове користећи  информативна средства Архива, сумарне и аналитичке инвентаре, пописе фондова и збирки, регистре  архивске грађе и обавештајна средства у електронском облику, чији подаци олакшавају њихов рад. 


Наручивање грађе врши се до 15.00 часова за наредни радни дан.
Наручивање копирања, скенирања или фотографисања, врши се до 15.00 часова за наредни радни дан. 

Најавите посету

Да би сте били сигурни да ћете доласком у Историјски архив Пожаревац бити брзо и ефикасно услужени, саветујемо да се писаним путем обратите запосленима у читаоници који ће Вас одмах, а најкасније 3 дана од дана добијања Вашег захтева, обавестити о могућностима и условима Вашег истраживања у Архиву.
Надамо се да ћете Ваше истраживање успешно употпунити архивском грађом из наших архивских фондова и збирки.

 

Контакт лице: Мирјана Степановић, архивист
Email: mirjanastepanovic@arhivpozarevac.org.rs
Тел/факс: 012 523 082

 

 


 

ПОПИС АРХИВСКИХ
ФОНДОВА И ЗБИРКИ

 

ПРЕГЛЕД АРХИВСКИХ ФОНДОВА И ЗБИРКИ

A. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА,

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

дигме1. УПРАВА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

     1.1. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДО 1918.

     1.2. АРХИВСКИ ФОНДОВИ 1918–1944.

     1.3. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1944.

дигме2. ПРАВОСУЂЕ

     2.1. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДО 1944.

     2.2.АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1945.

дигме3. ВОЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ

     3.1. ВОЈНО-УПРАВНИ ОРГАНИ

дигме4. ПРОСВЕТНЕ И КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ

     4.1. ПРОСВЕТНЕ УСТАНОВЕ

     4.2. КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ

дигме5. СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

     5.1. СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ

     5.2. ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

дигме6. ПРИВРЕДА И БАНКАРСТВО

     6.1. ПЕРИОД КАПИТАЛИЗМА

     6.2. ПЕРИОД СОЦИЈАЛИЗМА

дигме7. ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА

     7.1. ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

     7.2. СТАЛЕШКА УДРУЖЕЊА

     7.3. ХУМАНИТАРНА ДРУШТВА

     7.4. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДРУШТВА

     7.5. СПОРТСКА ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА

дигме8. ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ

дигмеБ. ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ АРХИВСКИ ФОНДОВИ

      1. ЛИЧНИ АРХИВСКИ ФОНДОВИ

дигме

         Ц. ЗБИРКЕ

       ЦРКВЕНЕ МАТИЧНЕ КЊИГЕ